نوع پوستر خود را انتخاب کنید:

تیراژ نوع چاپ چاپ 3 روزه
1000 عدد یک رو 3.034.000
2000 عدد یک رو 4.908.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 3 روزه
1000 عدد یک رو 1.640.000
2000 عدد یک رو 2.610.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 6 روزه چاپ 3 روزه
1000 عدد یک رو 661.000 690.000
دو رو 880.000 909.000
2000 عدد یک رو 1.018.000 1.057.000
دو رو 1.276.000 1.315.000
5000 عدد یک رو 2.025.000 2.073.000
دو رو 2.337.000 2.386.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 3 روزه
1000 عدد یک رو 3.257.000
2000 عدد یک رو 5.354.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 3 روزه
1000 عدد یک رو 1.751.000
2000 عدد یک رو 2.833.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 5 روزه
1000 عدد یک رو 875.000
2000 عدد یک رو 1.417.000
5000 عدد یک رو 2.827.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 3 روزه
1000 عدد یک رو 3.646.000
2000 عدد یک رو 6.131.000
تیراژ نوع چاپ چاپ فوری 1 روزه
250 عدد یک رو 1.892.000
دو رو 3.068.000
500 عدد یک رو 2.385.000
دو رو 3.561.000
1000 عدد یک رو 3.360.000
دو رو 4.536.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 3 روزه
1000 عدد یک رو 1.945.000
2000 عدد یک رو 3.222.000
تیراژ نوع چاپ چاپ فوری 1 روزه
250 عدد یک رو 913.000
دو رو 1.484.000
500 عدد یک رو 1.153.000
دو رو 1.725.000
1000 عدد یک رو 16.350.000
دو رو 2.206.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 4 روزه
1000 عدد یک رو 972.000
دو رو 1.396.000
2000 عدد یک رو 1.611.000
دو رو 2.124.000
تیراژ نوع چاپ چاپ فوری 1 روزه
250 عدد یک رو 795.000
دو رو 840.000
500 عدد یک رو 907.000
دو رو 963.000
1000 عدد یک رو 11.530.000
دو رو 1.220.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 3 روزه
1000 عدد یک رو 4.296.000
2000 عدد یک رو 7.432.000
تیراژ نوع چاپ چاپ فوری 1 روزه
250 عدد یک رو 2.072.000
دو رو 3.248.000
500 عدد یک رو 2.710.000
دو رو 3.886.000
1000 عدد یک رو 3.976.000
دو رو 5.152.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 3 روزه
1000 عدد یک رو 2.270.000
2000 عدد یک رو 3.872.000
تیراژ نوع چاپ چاپ فوری 1 روزه
250 عدد یک رو 997.000
دو رو 1.568.000
500 عدد یک رو 1.310.000
دو رو 1.881.000
1000 عدد یک رو 19.370.000
دو رو 2.508.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.
تیراژ نوع چاپ چاپ 5 روزه
1000 عدد یک رو 1.135.000
2000 عدد یک رو 1.936.000
5000 عدد یک رو 4.122.000
تیراژ نوع چاپ چاپ فوری 1 روزه
250 عدد یک رو 873.000
دو رو 918.000
500 عدد یک رو 1.041.000
دو رو 1.097.000
1000 عدد یک رو 1.400.000
دو رو 1.456.000
 • روزهای قید شده تعداد روز های کاری هفته می باشد.
 • سفارشات عادی اگر قبل از ساعت ۱۴ ثبت شوند فردای آن روز به عنوان روز اول کاری محاسبه خواهد بود.
 • در صورت آماده شدن قبل از موعد اطلاع داده خواهد شد.

تعداد سفارش:

خدمات مورد نیاز:

توضیحات:

ارسال فایل: